* Hovedside Apologeten / Utdrag fra hefte: Korsets og blodets evangelium - Innledning
Apologeten


*
*
Korsets og blodets evangelium
Et oppgjør med JDS-læren

Under kan du lese noen kapitler fra heftet "Korsets og blodets evangelium". Om du ønsker å bestille et eksemplar av hele heftet, kan du gå til bestillingssiden.

Noen bokomtaler

Innholdsfortegnelse:
* Innledning
* Hva går JDS-læren ut på?
* Det nye testamentets lære om forsoningen
* Korsets og blodets evangelium
* Gjennomgang av noen spesielle skriftsteder (ca. en tredel av kapitlet)
* Noen tankevekkened uttalelser
* Talsmenn og støttespillere
* Sluttapell
* Tillegg

*
*

Innledning

"Men det stod også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. .... Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd. (2.Pet.2:1)

 

Av og til er det riktig å reagere!

Noe av det som kjennetegnet Guds sanne profeter, var at de frimodig stod fram og talte imot forførelser av ulike slag. Profeten Jeremias gikk for eksempel skarpt irette med den tilsynelatende fromme Hananja som gav seg ut for å være et Herrens sendebud:

Hør nå, Hananja! Herren har ikke sendt deg, og du har fått dette folket til å sette sin lit til løgn

(Jer. 28: 15)

 

I møte med falskheten hos fariseerne og de skriftlærde var vårt store eksempel og forbilde, den Herre Jesus Kristus selv, svært så tydelig og direkte:

"Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som ligner kalkede graver som utvendig er vakre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all slags urenhet." (Matt. 23:27)

 

 

Den samme frimodigheten ser vi hos apostlene. Peter brukte for eksempel sterke ord mot trollmannen Simeon:

"Måtte ditt sølv følge med deg til fortapelsen, fordi du tenkte å kjøpe Guds gave for penger! Du har ikke lodd eller del i dette ord, for ditt hjerte er ikke rett for Gud. Omvend deg derfor ..." (Ap.gj. 8: 20-22)

 

Paulus advarte mot de falske judaistene og ønsket at de måtte

"skjære seg fordervet, de som oppvigler dere"! (Gal.5: 12)

 

Og den milde apostelen Johannes talte i klare ordelag om falsk lære og falske lærere:

Ta dere i vare, så dere ikke mister det som dere har vunnet med deres arbeid, men kan få full lønn! Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.

(2.Joh.v.8-11)

 

Vi ser altså at Guds sanne tjenere alltid har reagert mot løgn og bedrag!

Og slik burde det selvfølgelig også være i våre dager!

Guds tjenere blir aldri kalt til taushet og feighet! De blir derimot kalt til å stå frem og forkynne Guds ord med styrke og frimodighet!

I vår tid er det et utall av falske profeter og falske bevegelser rundt oss. Noen er så avvikende og sekteriske at de er relativt lette å avsløre. Andre er mer farlige og vanskeligere å oppdage fordi de opererer på innsiden av de vanlige kristne miljøene og prøver å dekke seg til med "saueull" så godt de kan.

Temaet for denne lille boka er nettopp et slikt "innside"- fenomen, nemlig JDS-læren og dens talsmenn og støttespillere.

Forhåpentligvis vil boka bidra til å fjerne såpass mye "saue-ull" at leserne skjønner hva det er vi virkelig står overfor!

 

I de første kapitlene skal vi se nærmere på hva læren går ut på og tilbakevise den ut fra Guds ord. Mot slutten av boka skal vi rette søkelyset mot noen av dem som på ulike måter og i ulik grad stiller seg bak denne læren.

 

Må Gud hjelpe meg til å være frimodig og tydelig nok i min fremstilling til at Guds folk ser faren og skjønner alvoret. Må jeg samtidig få nåde til å bære preg av en grunnleggende respekt og kjærlighet til alle mennesker.

 

 

Sannheten tro i kjærlighet, skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus. (Ef. 4:15)* Hovedside Apologeten / Utdrag fra hefte: Korsets og blodets evangelium - Innledning
Apologeten